Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2014

Yukari
Już obgryzam nerwowo wargi, bo sama pocałować się nie umiem.
— ucałuj usta spękane...
Reposted fromdzieckopiatku dzieckopiatku viaomg-archy omg-archy
Yukari
1350 a4f7 500
Reposted fromcats cats
Yukari
Santa Cat
Reposted fromrvd rvd viacats cats
Yukari
6390 2b92 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viafoods foods
Yukari
7472 8a49 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viahogwarts hogwarts
Yukari
3715 32c8
Reposted fromfoods foods
Yukari
3800 8ce6
Reposted fromfoods foods
Yukari
3897 e9af
Reposted fromsinistro sinistro viacats cats
Yukari
Mężczyzny nie można trzymać kurczowo przy sobie. Podobnie jak koty, oni mają swoje drogi. Wypuść go więc na wolność. Wróci. A jeśli nie, wzruszysz ramionami i pójdziesz przed siebie. Bo to on stracił, nie Ty.
— Jedno ze zdań, które usłyszy moja córka.
Reposted fromredheadlady redheadlady viaomg-archy omg-archy

December 27 2014

Yukari
Yukari
Reposted fromrayla rayla viacats cats

November 25 2014

1062 2255
Reposted fromdarthsadic darthsadic viakrolik krolik

November 24 2014

1980 95fe
Reposted fromdefeatmenot defeatmenot via8agienny 8agienny
Yukari
6549 5ac3 500
Yukari
Yukari
Yukari
3571 4f4b
Reposted fromfungi fungi viacats cats
Yukari
0010 b6dd 500
Reposted fromMerlinka Merlinka viacats cats
Yukari
6501 2f6f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl